Odszkodowania powypadkowe i medyczne.

Odszkodowania

Z mojego doświadczenia zawodowego, uzyskanego w wyniku prowadzenia wielu spraw o odszkodowanie wynika, że procesy odszkodowawcze są niejednokrotnie skomplikowane i długie, a firmy zobowiązane do wypłaty świadczeń oporne na żądania poszkodowanych. Zdecydowana większość odszkodowań jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżana, co stwarza konieczność samodzielnego dochodzenia należnego roszczenia. Niejednokrotnie też zdarzają się sytuacje odmowy przyznania odszkodowania mimo, iż winno ono być wypłacone.

Z uwagi na powyżej wymienione trudności napotykane przy dochodzeniu odszkodowania, pomoc adwokata jest niezbędna do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy odszkodowawczej. Adwokat w sposób obiektywny pomoże ocenić dany przypadek, pomoże także określić zakres szkody i oszacuje wysokość zadośćuczynienia lub odszkodowania, ale przede wszystkim będzie reprezentował interesy klienta na etapie negocjacji przedsądowych, jak i w toku postępowania sądowego.

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki zawodowej świadczę pomoc przy dochodzeniu:

 • odszkodowania powypadkowe (związane z wypadkiem drogowym, w pracy czy losowym),
 • odszkodowania za błędy lekarskie, medyczne,
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem,
 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osób najbliższych,
 • renty z tytułu utraty powodzenia na przyszłość oraz utraty żywiciela,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez organ władzy publicznej,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych,
 • odszkodowania związane z niewykonaniem umowy,
 • odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Z wyrazami szacunku,
Adwokat Michał Skrzydlewski

Izba Adwokacka Łódź