Kancelaria Adwokacka
Łódź, ul. Uniwersytecka 18 lok. 25

Oferta naszej Kancelarii

Adwokat Michał Skrzydlewski oferuje wszechstronną obsługę prawną adresowaną zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

W zakres świadczonych usług wchodzi m.in. udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opracowywanie opinii prawnych, a także kompleksowa obsługa klientów związana z reprezentacją przed wszystkimi sądami, urzędami i innymi organami. Bardzo często adwokat udziela swojego wsparcia w sprawach o rozwód na terenie Łodzi. W swoich działaniach dba o dobro swoich klientów, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy.

Obsługa prawna świadczona przez adwokata Michała Skrzydlewskiego odbywa się na terenie województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łódź.

Zakres świadczonych usług prawniczych:

§ 1
PRAWO CYWILNE

PRAWO RZECZOWE

 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • o ochronę prawa własności i posiadania,
 • o zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
 • o ustanowienie służebności,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • o eksmisję,

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • sprawy o zapłatę,
 • o odszkodowania,
 • dotyczące wypadków komunikacyjnych,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów,
 • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów,

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o zachowek,
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych,
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • zobowiązanie do wykonania/zmniejszenie zapisu lub polecenia,

§ 2 
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • sprawy o rozwód,
 • o separację,
 • o alimenty,
 • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • o ustalenie pochodzenia dziecka,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • o podział majątku wspólnego,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o przysposobienie,

§ 3 
PRAWO PRACY

 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą,
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • o odszkodowanie za dyskryminację,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
 • o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,

§ 4
PRAWO GOSPODARCZE

 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
 • polubowna i sądowa windykacja należności,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • doradztwo prawno-gospodarcze,
 • umowy gospodarcze i handlowe,
 • postępowania rejestrowe,
 • przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych,

§ 5
PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji organów oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,

§ 6
PRAWO KARNE

 • obrona podejrzanych i oskarżonych,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych,
 • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym,
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia,
 • sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
 • o dozór elektroniczny,
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
 • o zawieszenie postępowania wykonawczego,

§ 7
PRAWO WYKROCZEŃ

 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Z wyrazami szacunku,
Adwokat Michał Skrzydlewski

Izba Adwokacka Łódź